Zapytania Linq

Podstawowe zapytania linq:

Wyświetlanie elementów z bazy:

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)

{

//Tworzymy połączenie z bazą

LinqEntities db = new LinqEntities();

dataGridView1.DataSource =

(

from pracownik in db.Pracownicy

select pracownik

).ToList();

}

Dodawanie elementów do bazy:

private void button31_Click(object sender, EventArgs e)

{

LinqEntities db = new LinqEntities();

//Procedura dodawania elementów

//1. Utwórz nowy element

Pracownicy pracownik = new Pracownicy();

//2.WYpełnij pracownikami danymi

pracownik.Imie = "Jan";

pracownik.Nazwisko = "Kowalski";

pracownik.CzyAktywny = true;

pracownik.Login = "JK1234";

pracownik.Haslo = "123456";

//3.Dodajemy utworzonego pracownika do lokalnej kolekcji

db.Pracownicy.Add(pracownik);

//4.Wysyłamy zmiany do Bazy danych

db.SaveChanges();

}

 

Procedura modyfikacji elementu:

private void button32_Click(object sender, EventArgs e)

{

LinqEntities db = new LinqEntities();

//Procedura modyfikacji elementu

//1.Odszukujemy modyfikowany element

var modyfikowany = db.Pracownicy.Find(1);

//2.Zmieniamy wybrane dane

modyfikowany.Login = "nowylogin";

//3.Zapisujemy zmiany w bazie

db.SaveChanges();

}

Procedura usuwania  elementu:

 

private void kasowanieRekordu(object sender, EventArgs e)

{

LinqEntities db = new LinqEntities();

//Kasowanie rekordu

var kasowany = db.Pracownicy.Find(0);

//Kasowanie elementu z lokalnej kolekcji

db.Pracownicy.Remove(kasowany);

//zapisujemy zmiany w bazie

db.SaveChanges();

}

 

 

Procedura tworzenia zagnieżdżonych zapytań:

 

private void button29_Click(object sender, EventArgs e)

{

LinqEntities db = new LinqEntities();

//Zapytania mogą być zagnieżdżone czyli jedno zapytanie będzie się odwoływało do drugiego

var guery1 =

(

from towary in db.Towary

where towary.Cena > 2600

select towary

);

var query2 =

(

from towary in guery1

orderby towary.Cena

select towary

);

var query3 =

(

from towary in query2

select new

{

towary.Cena,

towary.Nazwa,

towary.Opis,

 

}

);

dataGridView1.DataSource =

query3.ToList();

}

Przećwicz nowe zapytania korzystając z:

Pamiętaj o stworzeniu procedur, każdego zapytania. Jako wynik przedstaw zrzut ekranu, potwierdzającego poprawność wykonania zadania.

First

FirstOrDefault

GroupBy

Single

SingleOrDefault

ToList

Count

Min

Max

Last

LastOrDefault

Average

Take

SelectMany

Skip

Join

Concat i Union

Distinct i Except

Intersect i Range

OrderBy i OrderByDescending

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *